Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

exister
3068 49bb
Reposted fromzonakmicica zonakmicica viagrawklasy grawklasy

December 16 2012

exister
5598 73d2
Comfortcat
Reposted fromSeventh Seventh viamarvelax marvelax
exister
8853 5624
Myśląc o nadchodzacym tygodniu.
exister
exister
3162 2ea2 500
every. fuckin'. time.
Reposted fromcalineczka calineczka viameovv meovv
exister
3134 8934 500
Reposted fromfrances frances viameovv meovv
exister
3289 c8f6
Reposted fromlsk87al lsk87al viajillian jillian
exister
Ja jes­tem z tych, co nak­ry­wają głowy kołdrą; z tych, którym strach uniemożli­wia oddychanie. 
— Nosowska
Reposted fromtwarze twarze viaBalladyna Balladyna
exister
w uszach ciągle mam

wycie tego psa

psa miłości naszej który zdechł
— Republika.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viahunsert hunsert
exister
6974 9d4a
Reposted fromkarahippie karahippie viatuff tuff
exister
8692 fbad
Reposted fromperseweracje perseweracje viamarvelax marvelax
exister
exister
Przyjaciół się nie dostaje - nawet nie zawsze się ich wybiera. Przyjaciół się znajduje, jak skarb, jak talizman, jak czterolistną koniczynę. Często myślę, jak to dobrze, że można kochać więcej niż jedną osobę naraz i jak różne są tej miłości piętra i poziomy. Ale trudno jest o tej miłości opowiadać - czasem po prostu się do niej przyznać. Łatwo pamiętać o zmarłych, trudniej o żywych - zbyt często się zmieniają i nie zawsze są tacy, jakimi chcemy ich widzieć. Ale dobrze jest czasem powiedzieć 'dziękuję'. I nie wiadomo, czy im, czy nam bardziej tego potrzeba.
— fragment felietonu Romy Ligockiej w Pani (numer11/2012)
exister
daj mi znać jak już będę ważniejsza od reszty.
exister
3518 2fad
just a little bit more...
Reposted fromniktwazny niktwazny
exister

Najbardziej boli strata samego siebie. Kiedy już powoli nic i nikt nie ma znaczenia, a wstanie z łóżka to najgorszy ból na świecie.

— patt.soup.io /słowa własne/
Reposted frompatt patt viaszalony-virus szalony-virus
exister
exister
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapanimruk panimruk
exister
4066 e000
Reposted fromdrunkmetalgirl drunkmetalgirl viapanimruk panimruk

December 07 2012

exister
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromtheolicious theolicious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl